Alleszelf.nl ALLESZELF.NL

ZorgcoördinatieZorgcoördinatie

Als u of uw partner ouder wordt bent u soms afhankelijk van hulp en ondersteuning van meerdere familieleden, vrienden, vrijwilligers en/of professionals. Het regelen en afstemmen met iedereen kan dan een flinke klus zijn. Gelukkig zijn er in Nederland verschillende dienstverleners die ‘zorgcoördinatie’ aanbieden.

Zoek een dienst in de buurt of aan huis.
Geef een locatie en uw wensen aan in het menu, vergelijk en maak uw keuze:

- Prijsrange

Indicatie van de prijs voor deze dienst.

- Type

We onderscheiden:
 • Casemanagement : dienstverlening-coördinatie op maat, vooral bedoeld voor mensen met meervoudige en complexe problemen. De casemanager biedt verschillende hulp en zorg en zo nodig ook extra stimulans.
 • Clientondersteuning : volgens de Wmo krijgt u informatie en onafhankelijk advies die is toegespitst op uw persoonlijke situatie. Er wordt uitgegaan van uw belang. Het doel is het versterken van uw zelfredzaamheid en deelname aan de samenleving. Het kan gaan over maatschappelijke ondersteuning, preventieve zorg, zorg, jeugdhulp, onderwijs, welzijn, wonen, werk en inkomen.
  Een cliëntondersteuner kan ook een seniorencoach of een getrainde vrijwilliger zijn, zoals de Vrijwillige ouderenadviseur. Deze VOA is zelf ook een oudere en helpt als ondersteuner en wegwijzer om lokaal de weg te vinden bij een hulpvraag.
 • Mantelzorgconsulent : werkt meestal bij een steunpunt mantelzorg. Biedt de mantelzorger allereerst een luisterend oor, wijst de weg en kan ervoor zorgen dat regeltaken uit handen worden genomen.
 • Mantelzorgmakelaar : ondersteunt mantelzorgers bij uitzoekwerk en regeltaken op het gebied van wonen, zorg, welzijn, financiën. Maar ook in de combinatie van werk en mantelzorg. Om overbelasting terug te dringen of te voorkomen.
 • Mentorschap : als iemand door een lichamelijke of geestelijke beperking permanent of tijdelijk de beslissingen over zijn of haar persoonlijke belangen niet zelf (meer) kan nemen. Dit kan gaan om verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. De kantonrechter kan dan een professioneel mentor aanstellen. De taken van een professioneel mentor zijn wettelijk vastgelegd.

- Wie levert de dienst

Hoewel het niets over de kwaliteit hoeft te zeggen, vindt u het misschien interessant om te weten of de adviseur een vrijwilliger is of dat hij/zij de coördinerende zorgdienst beroepsmatig, als professional, uitoefent.

- Kenmerken

 • Peilen van behoefte aan zorg en ondersteuning : de zorgcoördinator kan met u in kaart brengen waar uw behoeften aan zorg en ondersteuning liggen. Op die manier is zorg op maat mogelijk.
 • Informatie en advies : de zorgcoördinator kan u informatie en advies bieden op vragen rond uw situatie, zorg en hulpverlening.
 • Beslissingsondersteuning : de zorgcoördinator helpt bij beslissingen op het persoonlijke vlak qua verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding.
 • Bevorderen zelfstandig optreden : de zorgcoördinator stimuleert de zelfstandigheid door de betrokkene zoveel mogelijk zelf te laten beslissen.
 • Sociaal–emotionele begeleiding : de zorgcoördinator is er niet alleen voor praktische oplossingen, maar ook om u te helpen met tegenslag of verlies, bijvoorbeeld door te luisteren en mee te leven.
 • Vast aanspreekpunt : de zorgcoördinator is beschikbaar voor langere tijd als vast aanspreekpunt. Op die manier kan hij/zij u goed leren kennen, raakt u op elkaar ingespeeld en hoeft u niet telkens uw verhaal te vertellen.
 • Altijd op de achtergrond aanwezig : deze persoon is uw coördinator. U kunt hem/haar altijd bereiken.
 • Belangenbehartiging : de zorgcoördinator komt op voor de belangen van de cliënt.
 • Familiegesprekken : de zorgcoördinator kan het gesprek met uw familie organiseren en begeleiden. Zodat u met hen de zorg en ondersteuning kunt verbeteren.
 • Begeleiding van mantelzorgers : hulp en ondersteuning voor familie en vrienden die langdurig en intensief voor u of uw partner zorgen.
 • Aanvragen indicaties of vergoedingen : de zorgcoördinator kan indicaties voor zorg of hulpmiddelen aanvragen. En uitzoeken welke vergoedingsmogelijkheden er voor u zijn.
 • Overleg met en coördinatie van andere hulpverleners : de zorgcoördinator kan voor een goed contact tussen u en de hulpverleners onderling zorgen en ieders inzet regelen en afstemmen passend bij uw situatie, behoefte en mogelijkheden.
 • Toezien op behandeling en verzorging : erop toezien dat de zorg en begeleiding wordt gegeven overeenkomstig het zorgplan.
 • Crisisopvang : wanneer de zorg- en hulpbehoeften te groot worden en u acuut niet langer thuis kunt blijven wonen, kan de zorgcoördinator u begeleiden bij het vinden en gebruiken van crisisopvang.
 • Wettelijjke vertegenwoordiging : Aangesteld persoon behartigt de belangen van niet vermogensrechtelijke aard als een oudere of hulpbehoevende moeite heeft met het organiseren van zijn eigen leven.

- Specialisatie

Sommige zorgcoördinatoren zijn gespecialiseerd in één of meer onderwerpen:
 • Palliatieve zorg: gericht om mensen met een levensbedreigende ziekte (en hun naasten) een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te geven. Daarbij gaat het verder dan lichamelijke verzorging; ook de zorg voor geest en ziel zijn belangrijk. Bron: palliatievezorg.nl
 • Dementiezorg: dit is erop gericht om mensen met dementie een veilige en aangename leefomgeving te bieden.
 • Zorg voor mensen met een lichamelijke beperking: dit is zorg aan mensen met een motorische beperking, spraak/taalhandicaps, bewustzijnsstoornissen, zintuigelijke stoornissen of andere functiestoornissen.

- Betalingsmogelijkheden: 

Bij de aanbieders komen verschillende betalingsmogelijkheden voor. Het is afhankelijk van uw situatie of u hiervoor in aanmerking komt. Houd ook rekening met een eventuele eigen bijdrage.

Meer informatie lezen? Bekijk onze berichten over zorgcoördinatie.

Lijst
Aantal Zorgcoördinatie dat Alleszelf.nl voor u heeft gevonden : 450
450 diensten
Mentorschap - ZEKER

Mentorschap - ZEKER

door ZEKER Financiële Zorgverlening
Als een persoon niet (meer) in staat is zijn eigen belangen op het gebied van welzijn, verzorging, verpleging, huisvesting of medisch handelen goed te behartigen, is het prettig als er iemand is die daar bij ondersteunt. In de meeste gevallen is een familielid de aangewezen persoon om deze taak op zich te nemen. Het kan echter zijn dat er geen familie is of dat de familie deze taak niet wil of kan uitvoeren.
Meer info »
 • Professionals
 • 7 ZEKERheden
 • Mentorschap
Logo Zorgcoördinatie

Mentorschap

door Jd bewindvoering
Jd bewindvoering is er voor mensen die problematische schulden hebben of door gezondheidsklachten moeite hebben om hun eigen financiën of zorgzaken te regelen. Met een persoonlijke benadering ga ik voor u aan de slag! Dit vanuit betrokkenheid en met kennis van de zorg.
Meer info »
Logo Zorgcoördinatie

Mentorschap West-Zeeuws-Vlaanderen incl. Terneuzen

door Mentorschap Zeeland
Mentorschap is bedoeld voor mensen die niet goed voor zichzelf kunnen opkomen en geen familie of anderen hebben om op terug te vallen. Het gaat om meerderjarige personen die door hun ziekte of beperking in bepaalde situaties moeite hebben met het begrijpen van informatie en het nemen van beslissingen. Voor hen is het ingewikkeld de regie te houden wanneer het gaat over hun verzorging, verpleging, begeleiding en behandeling. Een mentor helpt hen daarbij.
Meer info »
Logo Zorgcoördinatie

Mentorschap bewindvoering Almelo e.o.

door Beschermingsbewind Oost Nederland B.V.
Mensen die hun persoonlijke zaken niet meer zelf kunnen regelen als gevolg van lichamelijke of geestelijke toestand (grondslag) kunnen een mentor toegewezen krijgen. Dit mentorschap kan tijdelijk of voor langere tijd zijn. De mentor beslist over de verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding van de betrokkene.
Meer info »
Logo Zorgcoördinatie

Mentorschap

door LOODS Praktijk voor professioneel mentorschap
De mentor behartigd de persoonlijke belangen van de client. De mentor voert gesprekken met de client, de familie, artsen en andere hulpverleners die betrokken zijn bij de client. Vergelijkbaar met een loods in de scheepvaart overlegt de mentor alles zo veel als mogelijk met de cliënt, en zet de koers uit.
Meer info »
Logo Zorgcoördinatie

Mentorschap

door Corrie Vlasma Mentorschappen
Mentorschap door Mentor Corrie Vlasma, Oosterwolde.
Meer info »
Logo Zorgcoördinatie

Facilitaire zorgondersteuning

door Uw Conciërge
Uw Conciërge is een facilitaire dienstverlener voor senioren. Het concept en de dienstverlening is gebaseerd op de definitie van “facilitair management” : het besturen en beheersen van ondersteunende activiteiten ten behoeve van uw primaire proces: Het leven!
€ 30,00
per uur
Meer info »
Logo Zorgcoördinatie

Zorgconsulent

door Zorgconsulent Zuid
Paul Delsing van Zorgconsulent Zuid is gediplomeerd professional die ondersteunt om uw zorg zelf te regelen en te organiseren. Samen met u brengt de zorgconsulent uw persoonlijke behoeften in kaart en biedt hulp daar waar de behoefte is. De zorgconsulent ontzorgt door middel van het adviseren en regelen van aanvragen, hulpmiddelen, huishoudelijke hulp, medische verzorging, maaltijd service en het doen van boodschappen.
Meer info »
Logo Zorgcoördinatie

Vitras: Casemanager dementie

door Santé Partners
De casemanager dementie (ook wel gespecialiseerd verpleegkundige dementiezorg genoemd), is een onafhankelijke en vaste begeleider voor mensen met dementie, hun naasten en mantelzorgers. Een casemanager dementie informeert, begeleidt, denkt mee, adviseert, ondersteunt, regelt zorg en helpt keuzes te maken.
Meer info »
Logo Zorgcoördinatie

Seniorenorganizer

door Kroon Verhuis- en Opruimcoach
Professional organizer. Aspirant NBPO lid
Meer info »
Logo Zorgcoördinatie

Casemanagement dementie

door Noorderzorg
Wanneer u vergeetachtig wordt dan kunt u een gesprek aanvragen met onze casemanager dementie. De casemanager kan u informatie en voorlichting geven over het verloop van de ziekte, kan u en uw mantelzorger begeleiden bij het ziekteproces en kan evt. thuiszorg voor u regelen. Wanneer thuis wonen niet langer mogelijk is dan kan zij u helpen met het aanvragen van een indicatie.
Meer info »
Logo Zorgcoördinatie

Casemanagement

door Netwerk dementie IJssel-Vecht
Een casemanager dementie helpt u en uw naasten om te gaan met dementie en met de gevolgen daarvan. Hij of zij heeft een speciale opleiding gevolgd op HBO-niveau en is deskundig op het gebied van begeleiding van mensen met dementie en naasten. De casemenager werkt vanuit het netwerk dementie IJssel-Vecht, is onafhankelijk, Is een vraagbaak voor partners, familieleden, mantelzorgers en hulpverleners tijdens het gehele proces.
Meer info »
Logo Zorgcoördinatie

SMITH Senioren Service

door SMITH Advies & Consultancy
SMITH Senioren Service biedt ondersteuning aan de oudere wordende mens in zijn leefomgeving, waarbij de kwaliteit van leven, zelfredzaamheid, mobiliteit en veiligheid centraal staan. Door verschillende vormen van samenwerking kan er een complete service geboden worden, individueel bepaald met behoud van de eigen regie.
Meer info »
Logo Zorgcoördinatie

Mentorschap

door Gelderse Stichting tot Beheer en bewindvoering ter bescherming van meerderjarigen
Als iemand alleen niet (meer) over persoonlijke aangelegenheden kan beslissen, ligt een mentorschap meer voor de hand. De mentor treedt alleen voor hem/haar op bij beslissingen op het persoonlijke vlak of geeft raad. De beslissingen die de mentor neemt, gaan altijd over verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. De mentor neemt zoveel mogelijk samen met de betrokkene beslissingen. De Gelderse Stichting treedt alleen op als mentor in combinatie met een onderbewindstelling.
Meer info »
Logo Zorgcoördinatie

Mentorschap

door Socad | Mentorhulp.nl
Soms kunnen mensen hun persoonlijke zaken niet meer goed zelf regelen. Dit kan het gevolg zijn van een geestelijke of lichamelijke toestand. In een dergelijk geval kan een mentor beslissingen nemen over de verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding van de betrokkene. Zoveel mogelijk samen met de betrokkene want: 'Zorgen doen we samen'.
Meer info »
Toon meer